Liikmeks astumine

EESTI KUNSTIKOOLIDE LIIDU LIIKMEKS ASTUMISE AVALDUS

Väljavõte Eesti Kunstikoolide Liidu põhikirjast:

2. Liidu liikmed, nende õigused ja kohustused

2.1 Liidu liikmeks võib olla juriidiline isik (eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline isik, s.h. riik ja omavalitsusüksus), kes on kunstialast huviharidust pakkuva õppeasutuse pidaja. Juriidilise isiku nimel teostab Liidus liikmeõigusi vastava juriidilise isiku seadusjärgne esindaja või juriidilise isiku määratud või volitatud esindaja.
2.2 Liikmete arvestust peab Liidu juhatus nimekirja alusel.
2.3 Liidu liikmel on õigus:
1) osaleda Liidu üldkoosolekul (edaspidi Üldkoosolek) hääleõigusega, valida ja olla valitud Liidu juht- ja kontrollorganitesse;
2) esitada Liidu juhatusele (edaspidi Juhatus) ettepanekuid Üldkoosolekul teemade päevakorda võtmiseks;
3) saada Juhatuselt teavet ja nõu Liidu tegevuse küsimustes;
4) esitada Üldkoosolekule järelpärimisi valitavate organite tegevuse suhtes;
5) astuda Liidust välja Juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel.
2.4 Liidu liikmel on kohustus:
1) lähtuda oma tegevuses Liidu eesmärkidest;
2) järgida Liidu põhikirja ja Liidu juhtimisorganite poolt nende pädevuse piires vastuvõetud otsuseid;
3) tasuda liikmemaksu Üldkoosoleku poolt kehtestatud määras, tähtaegadel ja korras;
4) anda enda kohta tõest informatsiooni ja vajalikku teavet Liidu tegevust ja eesmärke puudutavates küsimustes;
5) hoiduda tegevusest, mis kahjustab Liidu mainet.

3. LIIDU LIIKMEKS VASTUVÕTMINE NING LIIKME VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

3.1 Liidu liikmeks astuda soovija esitab Juhatusele kirjaliku avalduse.
3.2 Avalduses märgitakse Liidu liikmeks astuda soovija:
1) liikme ametlik nimetus;
2) registrikood;
3) asukoha aadress, elektronposti aadress ja telefoninumber;
4) liikmeõigust teostava isiku nimi, isikukood ning aadressandmed;
5) liikme volituste algamise ja lõppemise aeg, viidates volituste algamist või lõppemist tõendavale otsusele või toimingule;
6) asutuse, mille huvides isik Liidus tegutseb, nimetus, aadress ja registrikood ning esindaja nimi.
7) kinnitus, et liikmeks astuda soovija on tutvunud Liidu põhikirjaga ning kohustub täitma põhikirjalisi nõudeid;
3.3 Juhatus otsustab liikmeks vastuvõtmise esimesel Juhatuse koosolekul avalduse laekumise päevast arvates.
3.4 Liidu liikme õigused ja kohustused omandab isik peale Juhatuse sellekohase otsuse tegemist ja jooksva aasta liikmemaksu tasumist.
3.5 Liidust väljaastumiseks esitab Liidu liige Juhatusele hiljemalt majandusaasta 31. oktoobriks kirjaliku avalduse, milles märgitakse:
1) liikme ametlik nimetus;
2) registrikood;
3) asukoha aadress, elektronposti aadress ja telefoninumber;
4) taotlus liikmelisuse lõpetamise kohta alates uue majandusaasta algusest;
5) avalduse esitamise kuupäev ja esindaja allkiri.
3.6 Liikmelisuse lõpetamise kohta teeb Juhatus otsuse ühe kuu jooksul avalduse laekumisest arvates.
3.7 Liikme võib Liidust välja arvata, kui liige:
1) ei täida käesoleva põhikirja sätteid ja ei vasta enam liikmele esitatavatele nõuetele;
2) on lõpetanud oma tegevuse kunstialase huvihariduse pakkumise valdkonnas.
3) viivitab liikmemaksu tähtaegse tasumisega kauem kui kuus kuud;
4) on tegutsenud viisil, mis kahjustas Liidu mainet või tekitas Liidule varalist kahju;
5) liige või tema esindaja ei ole osalenud kolmel järjestikusel Üldkoosolekul.
3.8 Enne Liidust väljaastumist või väljaarvamist peab liige täitma Liidu ees oma liikmelisusest tulenevad kohustused, sh tasuma jooksva majandusaasta liikmemaksu. Juba tasutud liikmemaksu ei tagastata.